محمد پهلوانی - دن اریلی عزیز! چرا دیگران منتظر جای پارک نمی‌مانند؟
Menu
نویسنده مطلب : محمد پهلوانی

مطلب مورد بحث:

دن اریلی عزیز! چرا دیگران منتظر جای پارک نمی‌مانند؟


تجربه خودم خرید نان از نانوایی در روزهای تعطیله

وقتی سوار بر خودرو به اولین نانوایی می رسم و میبینم بسیار شلوغه به نانوایی بعدی می رم و میبینم اوجا هم شلوغه بدین ترتیب به چند نانوایی سر می زنم پیش خودم میگم به نانوایی اولی برم شاید خلوت شده باشه اما با اینکه دوباره هم آنجا شلوغه ولی نفراتی که در صف ایستاده اند آدمهای قبلی نیستند با خودم میگم اگر توی همین صف ایستاده بودم تا حالا نون خودم رو گرفته بودم اما فرار از انتطار باعث میشه اکثر اوقات نون دیرتر گیرم بیاد