Menu
نویسنده مطلب : مژگان پاک چشم

مطلب مورد بحث:

چالش نوشتن: شش سبک نگارش مطلب و تنظیم مقالات (۱)


* توصیفی، آلبر کامو در کتاب “بیگانه”

آفتاب حسابی آسمان را پر کرده بود. دیگر روی زمین سنگینی می کرد و گرما دم به دم بیشتر می شد. نمی دانم پیش از اینکه راه بیفتیم چرا این قدر منتظر ماندیم. توی رخت و لباس تیره ام، گرمم شده بود. پیرمردک که کلاهش را سر گذاشته بود، دوباره آن را از سر برداشت. کمی بعد به طرفش چرخیدم، و وقتی رئیس از او حرف می زد نگاهش می کردم. به من گفت اغلب مادرم و آقای پرز هر شب همراه یک پرستار تا دهکده پیاده می رفته اند. منظره های اطرافم را نگاه کردم. از میان ردیف درختان سرو که تا تپه های نزدیک به آسمان میرفت، خاک سرخ و سبز و خانه های تک و توک مشخص، حال مامان را فهمیدم. شب در این ولایت حتما به مثال ملالی مدام است. امروز آفتاب پر و پیمان، منظره ها را می لرزاند و آن را غیرانسانی و دلتنگ می کند.

* تداعی، جورج اورل در کتاب “قلعه حیوانات”

پس از این ماجرا دیگر به نظر حیوانات عجیب نیامد که فردای آن روز خوکهای ناظر وقتی به مزرعه آمدند همه شلاق به دست داشتند. دیگر عجیب به نظر نیامد وقتی شنیدند خوکها رادیو خریده اند و تلفن کشیده اند و روزنامه می خوانند. دیگر وقتی ناپلئون را می دیدند که قدم میزند و پیپ در دهان دارد تعجب نمی کردند. وقتی خوکها لباسهای جونز را از قفسه بیرون کشیدند و پوشیدند و شخص ناپلئون با کت سیاه و چکمه چرمی بیرون آمد و ماده سوگلیش لباس ابریشمی خانم جونز را که روزهای یکشنه می پوشید، برتن کرد تعجب نکردند.

* تشبیه و تضاد: نادر ابراهیمی در کتاب “بار دیگر شهری که دوست داشتم”
ایمان من به تو ایمان من به خاک است.
و ایمان من به رجعت هرشوکتی ست که در تخریبِ بنای پوسیده ی اقتدارِ دیگران نهفته است.
تو چون دست های من، چون اندیشه های سوگوار این روزهای تلخ و چون تمام یادها از من جدا نخواهی شد.
هلیا، به من بازگرد.
و مرا در محبس بازوانت نگه دار.
و به اسارت زنجیرهای انگشتانت درآور
که اسارت در میان بازوان تو چه شیرین است.
سپر باش میان من و دنیا
که دنیا در توتجلی خواهد کرد.
بر من ببند چون سدی عظیم
که در سایه ی تو من دریاچه یی نخواهم بود.
آسمانِ دایمِ اردیبهشت خواهم بود.