علیرضا حلاج باشی - تسلط بر کلمات و اهمیت آن در مذاکره
Menu
نویسنده مطلب : علیرضا حلاج باشی

مطلب مورد بحث:

تسلط بر کلمات و اهمیت آن در مذاکره


مهاجرت میتواند باعث یک تغییر بزرگ در زندگی من شود:

متضاد:

مهاجرت نمیتواند باعث تغییر بزرگی در زندگی من شود

مهاجرت فقط تغییرات کوچکی در زندگی من پدید می آورد

مهاجرت هیچگونه تغییری در زندگی من بوجود نمی آود

مهاجرت حتی ممکن است باعث تغییرات منفی در زندگی من شود

بعید است که مهاجرت حتی تغییری برای زندگی من ایجاد کند

مهاجرت میتواند تغییرات بزرگ در زندگی من به وجود بیاورد اما به قیمت از دست دادن خانواده و کارم در اینجا