Menu
نویسنده مطلب : دانیال عظیمی

مطلب مورد بحث:

فرایند چیست؟ اهمیت تعریف و مدیریت فرایندهای کسب و کار


دید جدید و یادگیری من از فرآیند:

-فرآیند مجموعه ای از کار ها است اما شامل تصمیم گیری، طراحی، هدف مند بودن و نتیجه ای را طلب کردن و نقطه ی شروع هم هست.

-فرآیند مشتری دارد. با این حساب می توان خیلی از فعالیت های اقتصادی را به عنوان فرآیند دید و با توجه به آن کسب و کار خود را طراحی کرد.(طراحی فرآیند)

-فرآیند می تواند توسط چند بخش یک سازمان یا حتی چند سازمان انجام شود.(مثل فرآیند تولید خودرو که در چند کارخانه و در هر کارخانه در چند بخش انجام می شود)