Menu
نویسنده مطلب : مرجان شمایلی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


شاید موفقیت گاهی اوقات احساس معذب بودن در برخی از ما ایجاد کند چرا که در کودکی به اشتباه ما را در مقایسه با دیگران _که گاهی دوستان ما بودند_ موفق تعریف کرده اند و موفقیت برای ما مساوی با شکست دیگری بوده است.

شاید بتوان گفت موفقیت از یک منظر انتخاب هایمان را محدود میکند و امکان آزمون و خطا را تا حدی از ما میگیرد.به بیان دیگر مجبور میشویم بین چندین گزینه مطلوب، چندین استعداد پرورش نیافته که هیجان کشف آن را داریم یکی را برگزینیم تا با تمرکز و قدرت بیشتر پیش برویم _مثل عدسی که نور های پراکنده را یک جا جمع می کند_.

موفقیت ممکن است حجابی بر سر شناخت خودمان ایجاد کند و اگر حواسمان نباشد و خود را مانیتور نکنیم و سنجه های ارزیابیمان همه نظرات اطرافیان باشد کم کم از خود فاصله بگیریم و تبدیل به مجسمه ای برای دیگران شویم تا ما را تماشا کنند. همان گونه که ممکن است محافظه کار تر از قبل حتی برای بررسی هم که شده نتوانیم به مسیری که تا اواسط آن آمده ایم نگاهی دوباره بیندازیم.
پ.ن.۱
شاید تمامی موارد بالا را بتوانیم دام های موفقیت معرفی کنیم که ممکن است ما را به بیراهه ببرند.
پ.ن.۲
به نظر من اگر کانون کنترل ما درونی باشد _در عین این که موفقیت تعریف و ماهیت نسبتا بیرونی دارد_ احتمالا بهتر بتوانیم از پس دشواری های موفقیت بر بیاییم و رشد کنیم.