Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


حقارت ذاتی و عدم وجود مناعت طبع ریشه اصلی ماکزیمم کردن هزینه طرف مقابل هست! برخی آدمها توجه ندارند که مستقل از اینکه منابع مورد دعوا از جیب چه کسی به باد میرود با نگاهی جامع نگرتر در واقع از کل جهان هستی کم میشود! در سطج پایینتری از بحث به انتقام گیری آکگاهانه یا نا آگاهانه میتوان اشاره کرد! کارمندی که با هزینه شرکت به ماموریت میرود و چون میداند که شرکت هزینه ها را پرداخت میکند بسیار بالاتر از استاندارد زندگی نرمالش خرج میکند به نوعی در حال خالی کردن عقده محرومیت یا انتقام گیری از شرکتی است که هرگز هم حق واقعی او را نداده است.