Menu
نویسنده مطلب : علیرضا رحیمی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 3 - شناخت بهتر فرهنگ OC


معایب فروش نتیجه محور :

۱- تنش دایمی بین کارکنان فروش.

۲- -ورود  فروشنده جدید به قسمت فروش با واکنش منفی کارکنان فروش مواجه شده و ای بسا کارکنان فروش با منفی و بد نشان دادن فروش موجب دلسردی و استعفای فروشنده جدید میشوند.

۳- کارکنان فروش بتدریج از اخلاق حرفه ای دور شده و با تمسک به ترفندهای خاص فرهنگ غیر حرفهای را ترویج میکنند.و لذا اعتبار شرکت را در بین مشتریا ن کم میکند.
۴-واحد فروش خود را بخش محوری سازمان تصور نموده و انتطارات همراهی بیشتری از سایر واحدهای سازمان در آن ایجاد میشود.
۵- استراتژی سازمان تحت الشعاع اهداف کوتاه مدت فروش قرار کرفته و از آن دور میشود.