Menu
نویسنده مطلب : علی سیدصدر

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


سیاستمداران گروهی هستند که از مبحث انتزاع بیشترین بهره را میبرند. به عنوان مثال آنها دم از آزادی میزنند بدون آنکه تعریفی برای آن داشته باشند . حرف از حقوق بشر میزنند بدون آنکه چهارچوبش را مشخص کرده باشند. در واقع وقتی حرف از آزادی شد بدون هیچگونه تعریفی ما هرکدام با عینک مدل ذهنی خود به آن نگاه میکنیم و در نتیجه شیفته فرد حرافی میشویم که به زیبایی و با صدای بلند آزادی را فریاد زده. اما در عمل زمانی که نقاب انتزاع کنار میرود میبینیم آنچه ما در ذهن داشیم و آنچه پشت نقاب بوده کاملا متفاوت است.