Menu
نویسنده مطلب : مهسا مصاحبی فرد

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارتهای زندگی چیست؟ (فهرست مهارتهای ده گانه زندگی)


من در فضای مجازی سعی میکنم انچه یاد گرفته ام را با دیگران سهیم شوم. همواره در کارگاه های آموزش مهارت های زندگی شرکت می کنم و تلاش میکنم که آموخته هایم را در زندگی روزانه عملی کنم تا به صورت توانستن در بیاید. برای کسب مهارت بهترین راه قدم های کوچک است. می توان به صورت ماهانه روی یک مهارت متمرکز شد و در زندگی روزانه در عمل از آن استفاده کرد که البته توانایی ما در انجام این کار نیازمند خودآگاهی ست. بنابراین اولین و مهمترین مهارتی که باید روی آن متمرکز شویم مهارت خودآگاهی و خودشناسی ست. روانشناس و کتاب و کارگاه در این زمینه بسیار راه گشا خواهد بود.