Menu
نویسنده مطلب : کریم

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


اجتماعی: افرادی که خیلی زود و در دیدارهای اول با دیگران صمیمی و دوست می شوند استعداد خیلی بالایی در به هم زدن دوستی در اولین تنش و شرایط سخت را دارند ولی برعکس افرادی که به تدریج و در طی گذر زمان با دیگران دوست می شوند در سختی ها و شرایط بد هم با دوستان همراه و همدل می مانند.

سیاسی: افرادی که هیچ چیز نمی دانند در مورد همه چیز و بی واهمه اظهار نظر می کنند.

اقتصادی: ۱- اقتصاد کشور ایران پیوند محکمی با سیاست دارد و انتظار رشد بالا و مداوم در اقتصاد ایران همبستگی شدیدی با سیاست دارد. طوری که نمی توان با تلاش های صرف اقتصادی امیدی به رشد بالا و مداوم  را داشت.

۲- شروع اکثر کسب و کارها برای افرادی که تازه می خواهند وارد بازار شوند باید از مقیاس بسیار کوچک باشد. طوری که افراد بتوانند با  گذر زمان و آشنایی بیشتربا بازار مربوطه به گسترش کسب و کار خود اقدام کنند در غیر اینصورت و شروع کار در مقیاس های بالا کسب و کار را به شکست می کشاند.

۳- مهارت فروختن اولین مهارتی است که افراد باید یاد بگیرند و هرچه افراد توانایی بیشتری در فروش داشته باشند موفقیت بیشتری در گسترش کسب و کار خود خواهند داشت.