Menu
نویسنده مطلب : ایسا کریمیپور

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


سلام .من بیشتر به بازار املاک و زمینهایی صحبت شود که مشکل ثبتی دارند.

اب معدنی :

تمام موجودات زنده بازار بالقوه ما هستند .

تمام انسانهایی که دوست دارند اب معدنی بنوشند

بخشی از مردم که در حوزه فعالیت ما مشخص کرده ایم

تمام مشتریانی فعلی ما