Menu
نویسنده مطلب : ساناز مجرد

مطلب مورد بحث:

تعریف سوگیری چیست؟ انواع سوگیری کدام است؟


سوگیری‌های فرهنگی به اعتقاد من عمیق‌ترین نوع سوگیری است. گاهی منافع فرد را به خطر می‌اندازد؛ گاهی آمار را نادیده می‌گیرد و گاهی نتایج ابزارها و دانش را نمی‌بیند. هیچ چیز به اندازه‌ی فرهنگ، عینک سوگیری بر چشم‌های انسان نمی‌زند. فرهنگ که میراث زیستن در طول تاریخ و بر پهنه‌ی خاصی از جغرافیا است برای یکی‌کردن نظام رفتاری مردمان یک سرزمین آهسته آهسته از دل نیازهایشان جوشیده است. مردمان سرزمین خشکسالی نیایش باران و پاسداشت دانه‌ی گندم و حرمت نان را در فرهنگشان ساخته‌اند و حفظ کرده‌اند. امروز در برابر هر دانشی که بگوید نان‌های اضافه و بیات، سلامتی را تهدید می‌کند و آن را نگه ندارید و مانند بقیه‌ی پس‌مانده‌ها دور بیندازید، سوگیری فرهنگی می‌کند و دانش و منافع جسمی و آمارهای علمی را پس می‌زند.
نظام ‌آموزشی‌ای که بتواند فرهنگ تحمل و بردباری و پذیرش را آموزش دهد، قطر شیشه‌ی عینک سوگیری را کمتر می‌کند.