Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

مهارت تصمیم گیری درست در مدیریت و زندگی


امروز شنیدم که مدل های ذهنی ما باعث می شوند تصمیم  گیری های ما شهودی یا منطقی باشد .

پس برای تغییر تصمیم گیری از شهودی به منطقی و یا بالعکس باید مدل های ذهنی خودمان را تغییر دهیم ؟ اصلا مدل های ذهنی مان را چگونه و چقدر می نوانیم تغییر دهیم ؟

لطفا راجع به این موضوع بحث کنید.

ممنون