Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


تمرین اول :

توضیح من برای فضا نوردان اینگونه خواهد بود :

شما در فضا به موجوداتی بر می خورید که از دو سیاره آلفا و بتا آمده اند . همه موجودات از نظر ابعاد هندسی به دو گروه تقسیم می شوند و در هر گروه از موجودات دو سیاره آلفا و بتا وجود دارند. نخست تعدادی که دارای سر و بدن به شکل دایره هستند و دوم تعدادی که دارای سر و بدن به شکل مستطیل می باشند. با توجه به اشتراک تمامی موجودات در شاخک ها و دست ها و همچنین در رنگ ، تنها گزینه تشخیص سیاره ای که این موجودات از آن آمده اند پاهایشان می باشد. در گروه بتا موجودات دارای پاهایی با این اشکال هندسی هستند : مثلث ، لوزی ، شش ضلعی و جهت نما رو به پایین . بقیه موجودات که دارای پاهایی به غیر از این اشکال هستند از سیاره آلفا آمده اند.

 

تمرین دوم : نخست به مشخصات ظاهری موجودات فضایی نگاه کردم و دیدم در تمامی خصوصیات به جز شکل هندسی پاها مشترک هستند . در نتیجه تصمیم گرفتم یک گروه از موجودات فضایی را با اشکال هندسی پاهایشان معرفی کرده و گروه دیگر با نبودن در این لیست معلوم شوند.