Menu
نویسنده مطلب : سینا شهبازی

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


مریم عزیز
اگر من بودم، سعی می‌کردم ۵۰ یا نهایتاً ۱۰۰ لغت را برای یک‌روز انتخاب کنم. نه به این خاطر که می‌گویند “سنگ بزرگ نشانۀ نزدن است” بلکه از آن جهت که خودم را بهتر می‌شناسم و متمّم هم تأکید دارد که میکرواکشن یعنی یک کار بسیار کوچک.

البتّه همّت آدم‌ها باهم متفاوت است و مسلّماً شما خودت را بهتر از من می‌شناسی و به احتمال زیاد، این کار را انجام داده‌ای.

این پیام را صرفاً برای یادآوری به خودم و امثال خودم نوشتم.