Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا مرجوی

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


قطعا اولین چیزی که هر انسانی را آرام می کند توسل به موجودی برتر از خود است منبعی از عشق که تکیه گاه باشد و برای فردی مانند من یاد خدا بهترین رفع کننده اضطراب است
تمرکز بر خود و شناخت احساسات خود ما را حداقل از اضطراب به نرس مزدیک می کند
عدم توجه به مواردی که وهمیات را در ما پدید می آورد مانند فیلمهای خیالی ترسناک در کاهش اضطراب تاثیر دارد
پیاده روی سریع
پرت کردن حواس
انجام کارهای مفید
هم میتونه در کاهش اضطراب کمک کنه