Menu
نویسنده مطلب : سینا ماهری

مطلب مورد بحث:

انواع خشونت در رابطه با دیگران


بنا به تجربه خودم با مسائلی رو به رو بودم که شاید گفتنش خالی از لطف نباشه :

– مدیری که تا دیروز تو بهترین دوست ، بهترین مدیر ، بهترین راه گشا بودی بخاطر رضایت نداشتن از یک برخورد دیگر حتی به تو نگاه هم نکند !

– وقتی که رئیست با یکی از کارکنان زیر دست تو که تو سرپرست آن باشی  مشورت و نظر خواهی می کند برای شروع یک کار !

– پروژه ای انجام شده و با کمترین تنش و با سود یک چهارم از مبلغ دریافتی ، مدیر اما اولین چیزی که بیان می کند راضی نبودن از سود بدست آمده است و بدون حتی یک تشکر، و وقتی که  می خواهم از عمکرد خودم دفاع کنم  ( البته اعتراف می کنم لحنم تند بود ) کلا از تمامی جلسات و اتفاق ها طرد می شوم .