Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


یکی از مصادیق مخرب تفکر انتزارعی که من تجربه کردم و موراد مشابه زیادی رو در این بابت دیدم مربوط به والدین و مدل ذهنی آنها در تربیت کودکان و تشویق یا تنبیه آنهاست.

معمولا والدین در تحلیل رویداد های حین رشد کودک و روند تربیت او از مفاهیم انتزاعی که از روش تربیت دیگران و یا تربیت فرزندان قبلی خود و مقایسه کودک با الگو های مورد پسند آنها در جامعه نشات گرفته استفاده میکنند و این باعث میشود معمولا انعطاف مورد نیاز در تطبیق روش تربیت با کودک خود را نداشته باشند و این در مدل مدت باعث دوری و فاصله گرفتن کودک از والدین و همچنین روش تربیتی درست با تربیت انجام گرفته میشود.