Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

مکانیزم های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکره


سلام به دوستان

۱) یکی از دوستان نزدیکم قبل از رفتن به یک مراسم عروسی به دلایل متفاوتی با همسرش دچار مشاجره شدید شده بودند و در تمام طول مدت مراسم به علت رابطه فامیلی نزدیک با عروس و داماد مجبور به وانمودن کردن شرایط روحی عالی بود و ضمناً همراهی و برقراری رابطه عاطفی که در عرف معمولاً باید وجود داشته باشد با همسرش در جمع مهمانان و بعداً که ماجرا را برای من تعریف کرد متوجه شدم که چقدر خوب این واکنش دفاعی را اجرا کرده است.

۲) با یکی از همکارانم ارتباط نزدیک و صمیمانه ای دارم که به علت مسائل کاری ترجیح می دهیم دیگران میزان این صمیمیت را درک نکنند اما بنا به مکانیزم واکنش بیش از حد ضروری هنگامی که ناخواسته در جمع قرار می گیریم رسمی تر از حد معمول برخورد کرده و با ملاحظه کاری بیش از حد ارتباطی، کار را پیگیری می کنیم، در حالیکه چنین ارتباطات کاری به وفور در مورد سایر همکارانم وجود دارد اما چنین واکنشی شکل نمی گیرد.