- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

تعریف مدیریت منابع انسانی چیست؟ | شرح وظایف مدیر منابع انسانی


مدیریت منابع انسانی از حوزه های بسیار مهم بوده و جذب و استخدام ، آموزش ( توسعه منابع انسانی ) ، نگهداشت  با سیستم های جبران خدمت و پاداش ، همسو سازی و …. از نقش های بسیار مهم و کلیدی در یک سازمان هستند که بر عهده این مدیریت است.

ولی متاسفانه در این حوزه بنظر من دو مشکل وجود دارد :

۱- منابع آموزش دیده ،  مرتبط ،  با تجربه و معتقد به این حوزه خیلی زیاد نیست

۲- مدیران ارشد مجموعه اعتقاد چندانی به این حوزه ندارند و با نگاه تخصصی به آن نگاه نمی کنند و بنابراین افراد ربط و بی ربط را در این حوزه بکار می گیرند ( شاید گرفتن یک آمار از افرادی که در این حوزه هستند می تونه وضعیت را روشن کنه)

سازمانها همانطور که  حوزه های فنی ، مالی ، بازرگانی و … را جدی می گیرند و دنبال افراد متخصص و با تجربه می باشند باید به این حوزه هم نگاه جدی تر داشته باشند و افراد مرتبط را برای این حوزه  در نظر بگیرند.