Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

جستجوی نقاط ضعف ارتباطی: من در کدام بخش از مهارتهای ارتباطی نیازمند بهبود هستم؟


دکتر عالم در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک.

– نمی توانست دنیا را از نگاه دیگران ببیند.

– حرفها و احساساتش را نمی توانست به دیگران منتقل کند.

– درباره موضوعات با بار احساسی زیاد گفتگو را به تاخیر می انداخت.

– احساسات مثبت و منفی خود را از طریق چهره منتقل نمی کرد.

و اما در مورد خودم ، مواردی که فکر می کنم نیاز به بهبود ندارند، درک دیدگاه طرف مقابل، همدلی و تشخیص احساسات و توانایی توضیح دادن و ساده ارائه دادن مسائل وقتی که طرف مقابل متوجه منظور من نشده است.

در مجموع،  نقاط ضعف من که نیاز به تقویت دارد بیشتر در حوزه توجه به زبان بدن و حالات چهره هست. همچنین نیاز به تقویت مهارت سخنرانی هم دارم.