Menu
نویسنده مطلب : علی جابر

مطلب مورد بحث:

دفتر یادداشت برای مدیریت استعدادها


من دو تا دفتر ۲۰۰ برگ دارم که هرشب قبل از خواب اتفاقاتی که برایم افتاده را می‌نویسم. تقریباً ۵،۶ ماهی است که چیزی برای نوشتن ندارم. از بس که زندگیم بر روی یک روال مشخصی افتاده و هیچ اتفاق قابل ذکری رخ نمی‌دهد. دیروز یک دفتر تازه خریدم. یک دفتر نو و یک شروع دوباره و یک صفحه‌ی اول سفید…