Menu
نویسنده مطلب : رضا آگاهی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


توضیح به دوست فضانورد:

به دوست فضانورد خود می گویم که اگر پاهای ربات به شکل T بر عکس، مربع، L شکل و یا ۵ ضلعی بودند، آن ربات احتمالا از سیاره آلفا آمده چرا که ربات هایی با چنین شکل پایی را از سیاره بتا ندیده ام. همینطور به او می گویم اگر پاهای ربات به شکل لوزی، مثلث، شش ضلعی و یا فلش رو به پایین بودند احتمالا آن ربات از سیاره بتا آمده چرا که پیش از این چنین شکل پایی را از ربات های سیاره آلفا ندیده ام.

در نهایت به وی تاکید میکنم که موارد مذکور احتمالاتی هستند و صرفا چون برای مثال ندیده ام که ربات های سیاره آلفا پای شش ضلعی دارند این نتیجه گیری را کرده ام. (در واقع شواهد تا کنون اینگونه هستند و ممکن است در آینده کشف شود که رباتی هم در سیاره آلفا وجود دارد که پایش شش ضلعی است!). این را هم اضافه میکنم که با این اوصاف به شکل قطعی نمیتوان گفت که ربات متعلق به کدام سیاره است.

توضیح به دوستان متممی:

ابتدا ربات معیارهای مقایسه ربات ها را در ذهنم لیست کردم:

رنگ نیم تنه چپ
رنگ نیم تنه راست
شکل هندسی سر و بدن (مربعی یا دایره ای)
دست ها و شاخک ها
شکل هندسی پاها

هیچ یک از ۴ معیار اول، منحصر به ربات های یکی از سیاره ها نمی شد. یعنی اگر نیم تنه چپ یکی از ربات های سیاره آلفا زرد بود، چنین رنگی در دست کم نیم تنه یکی از ربات های سیاره بتا هم دیده می شود. لذا آن معیار برای تشخیص تفاوت کارا نبود.

تنها معیار ۵ ام یعنی شکل هندسی پاها بین ربات های ۲ سیاره تفاوت ایجاد کرده بود که تشریح آن در توصیه به دوست فضانورد ذکر شد!