Menu
نویسنده مطلب : نوید مهدی زاده طرقبه

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت احساسی:

در شرایط فشار مالی و بی پولی کنارم باشد .

در هنگامی که در سنین میانسالی یا کهنسالی دچار مریضی شدم کنارم باشد و مرا ترک نکند.

حمایت ابزاری:

اگر در جایی ورشکست مالی شدم بهم کمک کنند تا دوباره پا بگیرم .

همسرم همیشه غذای خوب درست کند.?

حمایت اطلاعاتی:

در شرایط حساس مالی و عاطفی با ارزیابی دقیق بهم کمک کند از پس مشکل بربیام.

در جهت رشد و زندگی شاد همیشه کنارم باشد و بهم گوشزد کند و انرژی منفی ندهد.
حمایت در ارزیابی و شناخت:
در هنگام جروبحث با اطرافیانم بهم گوشزد کنه که باید در مورد این قضیه بیشتر فکر میکردی بعد عصبانیت بیجا میکردی