Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


آخرین بار بین دو ارزش دریاقت حقوق ماهیانه و حضور در اجتماع با ماندن در خانه و دریافت نکردن حقوق ماهیانه که به دلیل فشارهای روحی و آزار و اذیت های همکاران و محیط مسموم کاری دومی را اناخاب کردم و مرخصی شش ماهه بدون حقوق گرفتم