Menu
نویسنده مطلب : هیوا

مطلب مورد بحث:

مشتری یابی با استفاده از تماس تلفنی (تماس سرد)


۱) فکر کنم در شرایطی که می خواهیم در کوتاه مدت نتیجه تعداد قابل توجهی prospect جمع آوری کنیم و در همان ابتدا هم value و ارزشی برای عرضه و پیشنهاد به lead ها داشته باشیم(به عنوان مثال ارائه یک دوره ارزشمند و رایگان)، استفاده از تماس سرد می تواند توجیه داشته باشد.

۲) استراتژی من برای تماس سرد به این صورت خواهد بود: فرض کنید که لیست مشتریان یک کسب و کار، جامعه هدف خوبی برای کسب و کار ماست. در موارد خاصی و با دادن یک پیشنهاد خوب به مالک این کسب و کار(مثلاً پیشنهاد پول یا انجام عین این کار برای او بر روی لیست مشتریان خود ما)، میتوان از او خواست که از لیست مشتریان خود برای تماس او اجازه بگیرد. کسانی که تایید کردند(یا رد نکردند) هدف خوبی برای این تماس نسبتاً سرد هستند. در ابتدای این تماس سرد هم یک محتوای  به آن مشتریان راغب و سرنخها، ارائه خواهیم کرد. محتوایی که هم مفید و جالب باشد و هم طوری باشد که prospect های مناسب ما را جذب کند.