Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

خوشه بندی چیست و چه تفاوتی با طبقه بندی دارد؟


در حوزه های مدیریت و  رفتار سازمانی با خوشه بندیهای زیادی مواجه هستیم. نظریه دو عامی انگیزش یکی از این خوشه بندی ها در حوزه رفتار سازمانی است که توسط فردریک هرزبرگ انجام شده است. بطور خلاصه هرزبرگ عوامل سازمانی را در دو دسته عوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی تقسیم کرده و عواملی چون: حقوق و دستمزد، شرایط کار، روابط همکاران،‌ امنیت را در زمره عوامل بهداشتی می دانست و معتقد بود که عدم وجود یا مناسب نبودن این فاکتورها موجب نارضایتی در سازمان شده و وجود آنها تغییری در انگیزش کارکنان ایجاد نکرده و صرفا حافظ وضع موجود خواهندبود. دسته دوم تحت عنوان عوامل انگیزشی شامل عواملی چون: غنی ساز شغل، ماهیت کار، مسئولیت و ارتقاء بوده که توجه به این عوامل موجبات رضایتمندی و انگیزش کارکنان خواهدشد.
تحلیل: به نظر من توجه به این خوشه بندی به مدیریت کمک خواهد کرد که از اقدامات بدون نتیجه در انگیزش کارکنان اجتناب نموده و فاکتورهای موثری را در انگیزش کارکنان بکار بگیرد. در واقع این مدل با توجه به انتخاب هر یک از عوامل دو دسته و خوشه می تواند رفتار کارکنان را در پاسخ به آن قابل پیش بینی سازد.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟