Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


درخانواده‌ای از اطرافیان، مادر خانواده عملا احساس خشم را قابل پذیرش نمیداند، برای همین این احساس خودش را به شکل قهر کردن نمایش می‌دهد.

در عضوی از خانواده: عدم امکان بروز احساس خشم یا پاسخ مناسب در مقابل رفتارهای نادرست تکرارشونده خانواده همسر، باعث احساس قربانی بودن شده و در نتیجه باعث زخم معده.