Menu
نویسنده مطلب : محسن حیدری

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | گلوله‌های برفی و محدودیتهای رشد


در یک باغچه با بزرگ شدن درخت ها میزان میوه برداشتی هم افزایش پیدا میکند اما از یک جا به بعد درخت ها برای هم محدودیت ایجاد می کنند. به روی هم سایه می اندازند و مانع رسیدن نور کافی به یکدیگر می شوند و یا منابع آبی دیگر کفاف آنها را نمیدهد. بنابراین رشد برداشت میوه در نقطه ای متوفف می شود.