Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

شخصیت شناسی (روانشناسی شخصیت)


من تصور می‌کنم، مهمترین منبع مدیریت و مؤثرترین سرمایة کسب‌وکار نیروی انسانی است.

اما چه کنیم که این نیروی انسانی فقط یک مشت گوشت و پوست و استخوان نیست. واقعیت این است بخش‌های مهمتر وجود انسان که لازم است مدیریت با آن کار کند و کسب‌وکارهای اثرگذار از آنجا سرچشمه می‌گیرد، ذهن و احساس اوست. به همین سبب، هر صاحب کسب‌وکار و هر مدیر هوشمندی لازم است در کنار فراهم کردن منابع و سرمایه‌های فیزیکی و غیره به اصلی‌ترین سرمایه‌اش که کارکنانش است توجه خاص و ویژه داشته باشد.

کارآمد کردن هر نوع سرمایه کسب‌وکار و هر نوع منبع مدیریت نیاز به مهارت دارد. مهارتی که کمک می‌کند تا مدیر و صاحب کسب‌وکار بتواند از سرمایه‌ انسانی‌اش بهتر بهره ببرد و بنگاه خود و کارکنانش را به تعالی برساند، شناخت ویژگی‌های و صفات انسانی است.

توانمندی و مهارت در این زمینه سبب کارآمدی نیروی انسانی هر سازمان می‌شود. و از رهگذر چنین کارآمدسازی است که دیگر منابع و سرمایه‌ها در ترکیبی مناسب سازمان‌ها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ را به رشد و توسعه می‌رسانند.

از همین رو، مطالعه و شناخت در حوزه شخصیت‌شناسی برای هر مدیر، هر صاحب کسب‌وکار، و هر انسانی لازم و ضروری است و نمی‌توان از آن کناره گرفت.

نکته اینجاست که آگاهی از نظریه‌های شخصیت‌شناسی سبب می‌شود ما حتی بر رفتار و کنش‌ها و واکنش‌های خود تسلط و مدیریت بهتری داشته باشیم. این می‌تواند خواسته حداقلی ما از مطالعه این حوزه باشد.