Menu
نویسنده مطلب : مهدیه

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


سلام دوست متممی خوبم

با خوندن  این درس و توضیحات شما،  استعداد سرشارم درین زمینه را شناختم.  من  این کارها  را   بدون اینکه متوجه  باشم  به نحوی عالی انجام  میدم. ممنونم که مرا در شناخت  استعدادهایم یاری کردید .