امیرحسین ریاحی - فایل صوتی مدیریت منابع‌: ظرفیت جذب منابع و پرورش آنها
Menu
نویسنده مطلب : امیرحسین ریاحی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی مدیریت منابع‌: ظرفیت جذب منابع و پرورش آنها


فکر می‌کنم مشهورترین مثال دریافت منابع بدون ظرفیت جذب خصوصا در سالهای اخیر مربوط به درآمد زیاد برای زندگی است. مهم نیست از چه راهی اما تصور می‌کنم تغییر سریع در سطح زندگی باعث آشفتگی و غیر معمول شدن سبک زندگی می‌شود.