Menu
نویسنده مطلب : صنم حاج صادقی

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


بعضی آدم ها برای فرار از تصمیم گیری و عدم پذیرش عواقب یک تصمیم ، به استخاره رو میارن. برای گرفتن هر تصمیمی استخاره میکنند، اگر نتیجه تصمیمی که میگیرند خوب باشد که هیچ اما اگر تصمیم نادرستی باشد، بار مسئولیت را بر عهده قضا و قدر و قسمت می اندازند.
عده ای نیز به انواع فالگیرها رجوع میکنند تا از آینده با خبر شوند یا به نوعی از آنها در گرفتن تصمیم راهنمایی میگیرند. این رفتار می تواند ریشه در تلاش برای جمع کردن هرچه بیشتر اطلاعات ( اطلاع از آینده) برای گرفتن تصمیم بهتر داشته باشد و شاید به نوعی مثل مورد بالا تلاش برای انداختن بار مسئولیت بر دوش دیگری باشد.
یکی از مکانیزم های دیگری که افراد دارای فوبیای تصمیم گیری استفاده میکنند این است که چند کار را به طور هم زمان انجام میدهند چرا که قدرت تصمیم گیری، اولویت بندی و انتخاب مهم ترین آنها را ندارند. بنابر این برای اینکه ریسک نکنند و چیزی از دست ندهند همه کارها را هم زمان پیش میبرند که مسلما از هیچ یک نتیجه مطلوب را بدست نمی آورند.