Menu
نویسنده مطلب : امین آرامش

مطلب مورد بحث:

سنگی بر کوهی


تصویر ۵:

کافه فیسبوک (به نمایندگی از سایر شبکه های اجتماعی) جایی است که آدمها دور هم می نشینند و گپ می زنند، چایی می نوشند و همچنین سایر نوشیدنی ها را نوش جان می کنند! در این کافه فکر کردن جایی ندارد. این کافه همانطور که از جنس نوشیدنی روز میز معلوم است فقط برای گذر مستانه زمان و لذت های سطحی است.