Menu
نویسنده مطلب : مرتضی جاوید

مطلب مورد بحث:

ساختار یک متن غیر داستانی چگونه شکل می‌گیرد؟


از مقاله‌هایی که در این ایام خوندم، مطلبی بود با این عنوان:

فروپاشی دلار بسیار نزدیک است
در برداشت اول، با توجه به
عنوان متن و چند جمله‌ی ابتدایی،
احتمال داره احساس کنیم با نوشته‌ای از جنس
 شرح و توصیف و یا شاید مشکل و راهکار مواجه هستیم.
اما بررسی بیشتر متن نشون می‌ده که
با یک بررسی رابطه های علّی  از علل این پدیده
و نیز تقویم زمانی

فارغ از تایید یا رد اون مواجه هستیم.