Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا یوسفی ها

مطلب مورد بحث:

مهارت گزارش نویسی شامل چه چیزهایی است؟


بنظرم گزارش نویسی یکی از مسایلی است که منجر به افزایش بهره وری چه در سازمان و چه شخصی میشود . چرا که ما و سازمانمان را به گونه ای با نامه اعمالمان و نه من ایدا آلمان روبرو میکند که همین باعث میشود خیلی قبل تر از اینکه ضعفی بروز کند بتوانیم جلوی آن را بگیریم.

بنظرم یک تیتر که میتوانست اضافه شود این بود : "پیشگیری بهتر از درمان است! چگونه با گزارش نویسی جلوی فاجعه ها را بگیریم؟"