Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


میزان خودافشایی من نسبت به برادرم (خودافشایی=۰) بسیار بیشتر است ولی نسبت به دوستانم فکر می کنم در سطح پایین تری قرار دارد. درباره مسائل کاری راحت تر می توانم خودافشایی کنم تا مسائل عاطفی و احساسی. همچنین در دنیای دیجیتال خودافشایی کمتری نسبت به دنیای فیزیکی دارم.

من از خودافشایی در صحبت هایم استفاده می کنم ولی بصورت ناخودآگاه و کنترل نشده.

کسانی که زیاد خودافشایی می کنند را انسان هایی ساده و بی پیرایه در نظر می گیرم و ممکن است احساس کنم که انسان ضعیفی هستند.