Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

چمدانی از دروغ


سرخوشانه می روی با دروغ هایت

و می دانی، حقیقت تلخ تر از آن چیزی است که به تو می گویند.

سرخوشانه می روی با دروغ هایت

چون می دانی، بار حقیقت کمر را خم می کند.

سرخوشانه می روی با دروغ هایت

تو می دانی سخت است، روبرویی با دنیایی حقیقی، که تمام ذهن و روح و جسمت را درگیرش خواهد کرد.

تو می دانی هر که دستانش دروغین،  آسوده تر،  و هر که دستانش پرحقیقت، راهش سهمگین تر و دشوارتر است.

اما، فقط من می دانم که “تو” چه راه پرحقیقتی را برای خودت انتخاب کرده ای. ای پر از حقیقت!
تا همیشه و تا ابد، خداوند پناهت.