Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

رفتارها و تجربه ها و توصیه های مربوط به سال اول استخدام


۱- تا سه ماه اول دهانتان را ببندید! شما تازه وارد هستید و احتمال اینکه شما چیزی را بفهمید که افراد تصمیم گیر سازمان نفهمند در حد صفر است.

۲- وارد هیچ تیم و دار و دسته ای نشوید تا زمانی که مطمئن شوید نقشه معادلات قدرت در سازمان چیست! البته توصیه من به همه این است که کلا وارد هیچ دسته و گروهی نشوید اما چون میدانم که گوش نمیدهید میخواهم که اقلا وارد دسته بازنده نشوید.

۳- به هیچ عنوان سعی نکنید بفهمید که چه کسی دوست دختر چه کسی و یا دوست پسر چه کسی است! از این صریحتر نمیتوان گفت! آقا جان به شما ربطی ندارد و اگر خدای نکرده وارد حیطه آدمهای گنده سازمان بشوید با تکرار و یا شیوع شایعه عمر خودتان را در سازمان کوتاه میکنید.

۴- دنبال دیده شدن نباشید. اگر کارتان را درست انجام دهید حتما و حتما دیر یا زود در رادار سازمان دیده میشوید.

۵- نظم و نظم و نظم از رفت و آمد گرفته تا میز کار و غیره

۶- وقتی کاری را تحویل میدهید فرض کنید فرصت اصلاح ندارید! جوری به رییس گزارش بدهید که او بدون اصلاح بتواند آنرا فوروارد کند.

۷- کارتان را درست انجام دهید! این رمز پیشرفت است! به همین سادگی

۸- هر چه یاد میگیرید به بقیه هم یاد بدهید. حصر دانش و تجربه کار آدمهای ضعیف و بی عرضه هست.

باز هم هست اما در این مقال نمیگنجد! آخریش این که اینها که گفتم همه در سازمان های بخش خصوصی معنی دارد! در دولت اگر هستید هر کاری دوست دارید بکنید! اوضاع خرابتر از آن است که در آینه مشاهده میشود.