Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


من تاکنون بیانیه هدف ننوشته ام و به همین جهت مطلب درس حاضر برام خیلی مفید بود. در مدت آشناییم با متمم درسهای خوبی را مطالعه کردم که به نوعی با هدف قبلی انتخابشان کرده بودم( مصداق فراز ابتدایی این درس). و خوشبختانهایییدرسدیدگاه خوبی بهم داد.

بعنوان یک تجربه نیز در زمان تحصیلات دانشگاهی من دیدم که دانشجویان شاغل بویژه با تحصیلات و شغل مرتبط موفق تر بودند.