Menu
نویسنده مطلب : علی رضا جعفری

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


۱- یک سازمان فرضی یا واقعی را در نظر بگیرید. سه تصمیم فرضی یا واقعی مدیر آن سازمان را بنویسید و توضیح دهید که هر تصمیم چه تاثیری روی ثبات سازمان دارد؟ چه تاثیری روی پایداری خواهد داشت؟در اکثر شرکت های خصوصی ایرانی سیستم حضور غیاب است که مثلا از ساعت ۸ تا ۱۷ بایستی در کارکنان در شرکت حاضر باشند  اگر کارکنان تاخیر داشته باتشند دو یا سه برابر مدت تاخیر جریمه میشوند. اما در خیلی از شرکت های خارجی سیستم حضور غیاب به این شکل که در ایران است وجود ندارد و فقط کارمند بایستی در بازه ۱۰ تا ۱۲ و ۲ تا ۴ حتمن در شرکت باشد و عملکرد کارکنان بیشتر بر اساس راندمان کاری اش بررسی می شود تا بر اساس تعداد ساعت حضورش در شرکت. روشی که شرکت های خصوصی ایرانی در پیش گرفته اند به ثبات سازمان کمک می کند اما لزوما به پایداری آن نه. اما روشی که شرکت های خارجی در پیش گرفته اند به پایداری سازمان کمک می کند.

۳-یک شرکت بازرگانی که در حال حاضر فقط پروفرما فروش است، با چه کارهایی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند؟ شرکت پروفرما فروش می تواند خدمات مشاوره ای یا خدمات فنی ارائه کند. برای مثال محصول مورد نظر را گارانتی کند یا نصب محصول را انجام دهد.