Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف و تدوین مدرن تفکر سیستمی


۱- موفقیت ها نتیجه یادگیری و آموزش های ما هستند . کسی که همیشه ۲۰ گرفته زیاد رونویسی و تمرین کرده ؛ نه تولید محتوی! پس باید اشتباه کنه تا یاد بگیره.

۲- ارزیابی یادگیری سیستم می خواهد و ممیز . آیا در مورد آن مدیران داریم؟

۳- چون فکر می کنیم که بچه ها باید یاد بگیرند نه ما که بزرگ شده ایم و مدیر عالی رتبه هستیم!