Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

بلوم - نظریه پرداز روانشناسی آموزش و یادگیری


به نظر من ماندگاری یک اثر بستگی زیادی به میزان نزدیکی آن به واقعیت زیسته شده دارد.

در متن درج شده بود که دانش آموزان عملا درس منحنی نرمال را می آموختند، قبل از اینکه استاد محتوای خشک علمی و بدون درک را وارد اذهانشان کند.

کاش سیستم آموزش کشور ما هم به این سو پیش برود.به عنوان مثال کودکان دبستانی را به دامان طبیعت ببرند و از نزدیک با رشد گیاه و ویژگیهای آب و هوایی و حیوانات مختلف آشنا کنند و نه صرفا مغز آنها را با اطلاعات ناملموس پر کنند.