Menu
نویسنده مطلب : رضوان

مطلب مورد بحث:

چه مدلی مفید است؟ (ویژگی‌های یک مدل مفید)


تمرین یک : مدل فرهنگی :اینکه شروع کننده یک ارتباط بین دختر و پسر باید پسر باشد.در غیر اینصورت رابطه به سرانجام خوبی نمی رسد. این مدل فراگیر نیست چون نمیشود گفت در مورد همه  افراد قابل تعمیم نیست، استثنا برای این مورد زیاد هست و فرافرهنگی نیست. حتی در برخی فرهنگ ها برعکس این موضوع صادق است. بر این اسا نیز نمی توان لزوما پیش بینی درستی داشت چراکه فاکتورهای بسیاری به جز این مورد جزیی، در یک رابطه موثر هستند.