Menu
نویسنده مطلب : یاسمن ساعی

مطلب مورد بحث:

مفهوم خود و خود انگاره (Self-concept): رابطه شما با خودتان چگونه است؟


برای پیدا کردن من به طبیعت بیا.تو کویر تو دل کوهستان میون علفزار هرجا دیدی که انسانی محکم خودش رو به دل زمین چسبونده یا بغل کویر خوابیده یا درختی رو در آغوش گرفته مطمئن باش داری به من نزدیک میشی.

جلوتر بیا.ببین اون انسان زن یا مرد.اگه زن بود باز بدون نزدیک تر شدی به من.

نگاه کن خوب به صورت اون زن نگاه کن .اون همیشه می خنده همیشه حتی وقتی به پهنای صورت اشک رو صورتش باشه می تونی بخنده.پس برای اینکه مطمئن شی اون زن منم باهاش حرف بزن اگه لبخند زد و جوابت رو قطعا به من نزدیک شدی.
دقت کن من همیشه بلند و بی پروا می خندم.

برای اینکه مطمئن شی به من نزدیک شدی از حیوان ها از اون زن بپرس.بگو چه حسی به اون ها داره.

اگه گفت عاشق حیوون هاست ازش بپرس کدوم حیوون.اگه جوابش سگ بود مطمئن باش یه قدم نزدیک تر شدی.

و بعد از آرزوهاش بپرس.

اگه گفت دوست داره همه آدم ها بخندن و خوشحال و خوشبخت باشن اگه احساس کردی اون زن مهربون و عاشق دنیا و آدم هاست بدون ی قدم نزدیک تر شدی.

و حالا برای اینکه مطمئن شی اون زن منم سوال آخر رو بپرس.ازش بپرس اگه حیوون بودی دوست داشتی چی بودی.اگه گفت ی سگ گله تو کوههای آلپ مطمئن شو اون زن منم.