Menu
نویسنده مطلب : مرتضی جاوید

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


مجدداً سوال بنیادین و حل‌نشده خود رو مطرح می‌کنم:
چگونه دو نیاز متضاد درون خودم را در راستای رشد خود مدیریت کنم؟
۱٫نیاز به دریافت و جذب و مطالعه حداکثر محتوا (مفاهیم، نظریات، دانش‌ها، نظریات، تجربیات مندرج در قالب‌هایی مانند کتب، رسانه‌ها، مقالات، سخنرانیها، فیلم‌ها و…) در حداقل زمان
۲٫ نیاز به رسوب کردن و ماندگاری و ارتباط گیری شخصی و مستقیم با مفاهیم (همین موضوع تداعی و یادگیری کریستالی و…) که منجر به کاهش بسیار زیاد سرعت در جذب حداکثری می‌شود

 این سوال با توجه به محدودیت شدید زمان مطرحه؟!
خلاصه سوال:
چگونه چالش میان کمیت و کیفیت
در کسب معرفت
در زمان واحد را حل کنم
که به حداکثر رضامندی و شادی و آرامش ممکن دست یابم؟

امیدوارم پاسخی راه‌گشا و هدایت‌گر ارائه فرمایید.