Menu
نویسنده مطلب : سید علی اسدزاده

مطلب مورد بحث:

مدیریت تعارض - تعریف تعارض چیست؟


باید میان زمانی که به کار و خانواده اختصاص میدادم تعادل برقرار میکردم و این باعث ایجاد تعارض هایی در خانواده شده بود…بعد از چندین بار صحبت کردن با یکدیگر بیشتر متوجه دغدغه ها و نگرانی ها و نیاز ها و ارزش های یکدیگر شدیم…اکنون چنین تصمیم هایی در بستری منطقی تر و با در نظر گرفتن شرایط طرف مقابل میگیریم