Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)


من مجبورم  فعلا به همین شغل  بخاطر شرایط مالیم با اینکه هیچ علاقه ای ندارم ادامه بدم  :

من اراده وتوانایی ایجاد یا پیدا کردن شغل مورد علاقه  با توجه به شرایط مالیم ندارم  بهمین دلیل به شغلم ادامه میدم

من   برای آسایش و ییشرفت فردیم باید به یه شهر بزرگتر مهاجرت  کنم  :

از نظر من  تو شهرهای بزرگتر امکان پیشرفت بیشتره   وبرای همین  مهاجرت برای من بهتره .

من باید  برای  اثبات هوشم به دیگران  باید تا دکترا ادامه نحصیل بدم  :

از نظر اطرافیانم  گرفتن مدرک دکترا  نشون دهنده هوش و فهم هست  و من خودمو آدم باهوشی میدونم  پس باید تا دکترا ادامه بدم