Menu
نویسنده مطلب : حميدرضا پویامنش

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


آموزش فعل حال کامل انگلیسی

از شما انتظار میرود که پس از مطالعه درس بتوانید:

– قسمت سوم فعلهای think, drink, put, go و eat را به خاطر بسپارید.

– ساختار فعل حال کامل را بدانید.

و کاربردهای فعل حال کامل انگلیسی را فهرست کنید.