Menu
نویسنده مطلب : مجتبی بابائی

مطلب مورد بحث:

تعریف سینرژی یا هم افزایی چیست؟ Synergy


سلام

طرح مشارکت در ساخت: فکر میکنم جزء طرح هایی باشد که برای یک طرف دارای سینرژی باشد و برای طرف دیگر این اتفاق نمی افتد.

اجتماع بنگاهها:  در بعضی از موارد به ایجاد هم افزایی می انجامد.هنگامی که بنگاههای هم هدف با هم کار می کنند،اگربعضی از آنها از نظر بازاریابی وفرایند تحقیق وتوسعه ضعیف باشند،ازتوان بقیه بنگاهها سود می برند وکمبود خویش را جبران می کنند.این یکی از مزیتهای هماهنگی وهمکاری در کار تیمی و شبکه ای می باشد.